Shiv Tandav Stotram – with Sanskrit lyrics

Shiv Tandav Stotram - with Sanskrit lyrics

Shiv Tandav Stotram – with Sanskrit lyrics sacredverses Shiva Tandava Stotram (शिवताण्डवस्तोत्रम्) is a ‘stotra’ (hymn) that describes Shiva’s power and beauty. It was sung by the demon king Ravana, a great devotee of Lord Shiva. LYRICS (Sanskrit): जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेऽवलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम्॥ डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् ॥१॥ जटाकटाहसम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरीविराजमानमूर्द्धनि ॥ धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः …

Read more