Raghupathi Raghava Rajaram – Original Lyrics

Raghupathi Raghava Rajaram - Original Lyrics

Raghupathi Raghava Rajaram – Original Lyrics Armonian Music and Vocals by Armonian – – – – – – – – – – Raghupati Raghava Rajaram Patita Paavana Sitaram Sundara Vigraha Meghashyam Ganga Tulasi Salagram Bhadra Girishwara Sitaram Bhagat Janapriya Sitaram Janaki Ramana Sitaram Jaya Jaya Raghava Sitaram -Sri Lakshmanacharya – – – – – – …

Read more