ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಜಗದಾ ಪ್ರಾಣಾ|| PAVAMANA JAGADAPRANA WITH KANNADA LYRICS|| VISUALS TODAY ||

ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಜಗದಾ ಪ್ರಾಣಾ|| PAVAMANA JAGADAPRANA WITH KANNADA LYRICS|| VISUALS TODAY ||

ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಜಗದಾ ಪ್ರಾಣಾ|| PAVAMANA JAGADAPRANA WITH KANNADA LYRICS|| VISUALS TODAY || Visuals Today ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯು ಜೀವೋತ್ತಮ – ಇದು ಮಧ್ವ ಮತಾನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ತರ್ಕ ಮಂತ್ರ. ಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತ ಈ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯ ರಚನೆ ವಿಜಯದಾಸರದು. ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಜಗದಾ ಪ್ರಾಣಾ / #Pavamana Pavamana #Jagadaprana Lyrics . . . . ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಜಗದಾ ಪ್ರಾಣಾ ಸಂಕರುಷಣ ಭವಭಯಾರಣ್ಯ ದಹನ |ಪ| ಶ್ರವಣವೆ ಮೊದಲಾದ ನವವಿಧ …

Read more