Lingastakam with lyrics – Pujya Rameshbhai Oza

Lingastakam with lyrics - Pujya Rameshbhai Oza

Lingastakam with lyrics – Pujya Rameshbhai Oza ॐ नमः शिवाय #Lordshiva #lingastakam #Rameshbhaioza Lingashtakam ( लिङ्गाष्टकम्) is a popular 8-canto hymn chanted during the worship of Lord Shiva in front of the shiv lingam. लिंगाष्टकम/Lingashtakam ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गम् निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् । जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् ॥१॥ उस सदाशिवलिंगको मैं प्रणाम करता हूं जो शाश्वत शिव है, जिनकी अर्चना …

Read more