ભાવગીત | Gujrati bhavgeet with lyrics | Aa ghar nathi tamaru |Swadhyay Pariwar Bhavgeet | આ ઘર નથી

ભાવગીત | Gujrati bhavgeet with lyrics | Aa ghar nathi tamaru |Swadhyay Pariwar Bhavgeet | આ ઘર નથી

ભાવગીત | Gujrati bhavgeet with lyrics | Aa ghar nathi tamaru |Swadhyay Pariwar Bhavgeet | આ ઘર નથી Bhakti Se Shakti #bhaktiseshakti Gujrati bhavgeet with gujarati lyrics. Singer: Jayeshbhai soni Swadhyay pariwar bhavgeet, Aa ghar nathi tamaru.. ગુજરાતી ભાવગીત (સ્વર: જયેશ સોની) આ ઘર નથી તમારું, મહેમાન છો પ્રભુ ના. કરશો ના મારું મારું, પળમાં …

Read more