ડાંગી ભજન dangi bhajan new mix dangi bhajan lyrics geet ss singer #full 🙏🏻

ડાંગી ભજન dangi bhajan new mix dangi bhajan lyrics geet ss singer #full 🙏🏻 SS Singer


ડાંગી ભજન dangi bhajan new mix dangi bhajan lyrics geet ss singer #full 🙏🏻

dangi bhajan
જીવન માં ભગવાન
ભવાની માં દયા કર
શંકર ભગવાન
રામ ભગવાન
લઈનાહાસ ભગવાન
જદવ માં દુઃખ મા
સુખ માં અખા સુખ
ભગવાન યે દુઃખ
જય જય ભગવાન
જય માતા ભવાની
માલા કોની
નસીબ વગર ના જીવન
ભકિત કરૂલા વાટ
jivan ma Bhagwan
bhavani maa Daya kar
shankar bhagwan
ram bhagwan
lainahas bhagwan
jadav ma dukh ma
sukh ma aakha sukh
bhagwan ye Dukh
jai jai bhagwan
jay mata bhawani
mala koni
naseeb vagar na jivan
bhakti karula vat
dangi bhajan geet created by ss singer
dangi bhajan voice geet ss singer
ss singer lyrics 13 bhajan geet
ss singer lyrics mix bhajan 13
kinemaster se bhajan geet editing kiya hai
free music sound bhajan
dangi hindu bhajan
dangi bhajan geet
dangi mix bhajan
subscribe karna
s s singer voice
s s singer created
s s singer lyrics
Top13
mix
sssinger7698
s s singer
ss singer
#dangi
#dangisong
#bhajan
#bhakti
#mix
#top13
#youtubevideo
#full
#longvideoviral
#viralvideo
#devotionalsongs
#hindu
#geet
#newvideo
#created
#gujarati
#jivan
bhajan lyrics जीवन मा भगवान तई जो जीवन सुधारी द जो काटा वती जीव तना फुलवर भी जीव दना जीवन मा भगवंत ई जो जीवन सुधारी द जो भगवान आशीर्वाद रख जो जीवन मा बेस होया जीवन मा भगवन तोई जो जीवन सुधारी दज भगवान तुप प्रार्थना करा जीवन मा सुधा होया जीवन मा भगवान तई

जो जीवन सुधारी [संगीत] दीजो भगवान क दवक जीवन सुधरी ज रोज प्राथना तु जीवन मा भगवन तुई जो जीवन सुधारी द जो जीवनी आसानी स भगवान कही बट दाख जीवन मा भगवान तो जो जीवन सुधारी दज भगवंत को अत जोड़ा जीवन सुधारी दे जीवन मा भगवन ही जो जीवन सुधारी

दीज ये जीवन लम जाक समझी दयाने [संगीत] कोना जीवन मा भगवंत जो जीवन सुधारी भी जो भगवान माने जीवन नि माट तू यज माला ला जीवन मा भगवान तुई जो जीवन सुधारी बजो जीवन मा भगवन तोई जो जीवन सुधारे जो जीवन म भगवन जो जीवन

सुधार भवानी मा दया करी डोंगर तू चढ दे पाटनी में साहा माई डोंगर तू चढने दे भवान मा दया करी डोर तम चढ तूही दयार दिल मावे [संगीत] सवसे भवान मा दया करी डोंगर तू चले दे तूने दया वगर मा का मनी सुदर भवान मा दया कर ये डोंगर

तु भवान मा याद करें सत सं भवान मा दया करी डंगर तू चलनी दे य दुख मा तूने बगर कोई नहीं समझा भवानी मा दया करे डोगर तू चलनी दे भवानी मां दया कर डोगर तू चलनी दे भवान मा दैया करे डो के चरण [संगीत] शंकर

भगवान करिले उद तुनी भक्ति आज माला आज कर दे संकर भगवान देवा बति र्म सुख शांतिर शंकर भगवन करि लेव तुही भक्ति अजमाया हाथ जो लनार चवा तुला संकर भगवान काही सुधारा भया शकर भगवान शंकर भगवान करले तुनी भक्ति आज माला शकर भगवान तुला मा पाप म जो आशीर्वाद शंकर भगवान शकर

भगवन करीले तुनी भक्ति अरा जो भी ख मा मागा सकल भगवान ना दुख तू दु कर संकर भगवन संकर भगवन कल तुही भक्ति अधना शंकर भगवान क तुही भक्ति अमा राम भगवान ना स्वागत करू ला सबरी माधार जांगन सजवा राम भगवान ना स्वागत करू सबनी मता रो जांगन सजवा राम भगवान

लावता हेता उम्र हुई गई सब मतानी राम भवाला [संगीत] वाता उमर हुई गई सब माता दिना दर्शन राम भगवन स प्रेमाला दिना दर्शन राम भगवन स प्रीमताला सब मतानी चकी चकी बोर खावा राम भगवान सबरी मतानी चकी चकी बोल खात राम भगवान राम भगवानी सबरी माता ने हाना बो राम

भगवानी सब मताने हाथ ना बो ब भगवान दिना शर्व सबने म ब भगवान दिना जिसला कोवा निहा ज सब लीला को निवा निहा राम भगवानी बाख सबरी मतानी सच भगति रम भगवाना स्वागत करू सबरी मता रो जांगन सजवा राम भगवान स्वागत करू सबरी मता रो जान सज राम

भगवान स्वागत करूगा सबरी माता रो जांगन सज लना हस भगवान माला तो दुनिया में ली जलमाला भी भगवान दुनिया लेनास भगवान माला त दुनिया तुली च माला भगवान दुनिया माला भी ू सिखाऊ माना भी तू बसग लना हस भगवान माहा गुया तुली चल माला भगवान दुनिया हालत मा क सांगू

भगवान ला खबर की हालत लना हस भगवान बाला दुनिया माली माला भी भगवन दुनिया काही कना स माता नहीं की ह अन समा ना हस भगवन माला दुनिया ली जलमाला भगवन दुनिया भगवान का हसा कही खाना हो नासन माला दुनिया तुली चल मला भगवान अ कीसा तुझ सिखवा स

भगवान सा भी तुला खबर पड़ लेनास भगवान माला चंदना च दे भगवंत नान [संगीत] मानिया [हंसी] च जदव म दुख मरहा भगवान माना दुख दूर करा जदव माला काहिनी खबर पड़ भगवान माला याद कर जदव म दुख [संगीत] मरा भगवान माना दुख दूर करा बारीक मोटी शक्ति भगवान दे काम करू

लाला जदव मा दुख मराहा भगवान मना दुख दूर कर आज मेहनत करू कधी ना कधी कमीर जदव म दुख मारा भगवान मना दुख दूर कर पाए पड़ा मा भगवन तुला तई माला बोलता सिखा जद म दुख मरहा भगवान माना दुख दूर कर जदव मा दुख मा रहा भगवान माना दुख दूर कर

रहा सुख मा खा सुख दिसता दुख मखा दुख दिसता सुख मा खा सुख दिसता दुख मा खा दुख दिसता कोनी कोना ना बेस विचार को कोनाला दयानी कोवर कोनी कोना बस विचार कोन कोला दयानी आ परवा साधार अख परिस्थिति माता सवा आ परवा सा हरी अ परिस्थिति मा स सुख मा सुख

दिसता दुख मा दुख दिसता सुख मखा सुख दिसता दुख मखा दुख दिसता भगवान य दुख दूर कर दे ये जीवन सुधारी दे भगवान दुख दूर कर दे ये जीवन सुधार दे तूला पाए पड़ा भगवान तुझ काही सुधारा कर तुला पाया पड़ा भगवान तुझ काही सुधारा कर भगवन दुख दूर कर ये जीवन

सुधारी दे भगवन दुख दर ग ये जीवन सुध है जय जय भगवान जय जय भगवान जीवन मा सुख शांति रखजो जय जय भगवान जय जय भगवान कल जी सेत की लवजो जय जय भगवान जय जय भगवन तू माला मदद करजो जय जय भगवान जय जय भगवान

खोटी ईनी भक्ति करुला जय जय भगवान जय जय भगवान माला पाय पोती जो जय जय भगवान जय जय भगवान रहत नात मान डोवर जय जय भगवान जय जय भगवान तनी पूजा करू दजो जय जय भगवान जय जय भगवान मानी भल चुक माप कर दजो जय जय भगवान

जय जय भगवान जय जय भगवान जय जय [संगीत] भगवान जय मा माता भवानी मा जय माता भवानी जय माता भवानी मा ज माता भवनी सुख शांति मत रख जो सुख शति मत रख जो जय माता भवनी मा जय माता भवानी जय माता भवानी मा जय माता भवानी तनी पूजा माता

करू तनी पूजा माता करू माता आशीर्वाद रख जो माता आशीर्वाद रख जो जय माता भवानी मा जय माता भवनी जय माता भवानी मा जय माता भवानी जय मा मा भवनी मा माता भवनी माला कोने [संगीत] बता अखा भगवान जता माला कोनी वाता अखा भगवान चहे कना कना लो मला भीता भगवान

कना कना लो क मला अ [संगीत] भगवान माला [संगीत] कोवा अ भगवान माला [संगीत] को भगवान मला ब समझ [संगीत] अखा भगवान माला ब [संगीत] समझवा अ भगवान च माला कोड़ता अ भगवान जी माला को पढता अवान मान दुख मरा मना दुख दूर करो भगवान म दुख मर मना दुख दूर कर

भगवान माला [संगीत] कोनवार अखा [संगीत] भगवान माला वातावा [संगीत] नसीब बगर ना जीवन सुखा पानी वगर निन सुखी सुखा खेत कुदरत वगर सुखा सुख वगर ना जीवन सुखा काम वगरना जीवन सुखा भल वगरना जीवन सुखा पैसा वगरना जीवन सुखा अख सा झगड़ा ना जीवन सुखा दुखी जीवन ना जीवन सुखा त

जुड़वा सुखा जीवन त रडवा सुखा जीवन त तडव सुख जीवन त मर्व सुखा जीवन ख अपता दे सुख जीवन अखा जीवन सुख अखा जीवन का करू नौकरी करू ला नहीं कितना कम आवड़ रना का मखा आवड़ पैसा को दे नहीं मरे जा लागा अखला पैसा छवा ने काम मारना माला ला

हने अखा जीन मरी मरी जीव हाथ जोड़ा पाय पड़ा सा जीवन हाथ जोड़ा पाय पड़ा सं च हाथ जोड़ा परा स भक्ति करुला वट मेनी चल करीले भक्ति भक्ति करुला वट मेनी चल करले भक्ति कटान को करस भक्ति करुला भक्ति करी तना भेट दिवस सुधार कटानो को करस भक्ति

करुला भक्ति कर तूना वेट दिवस सुधार उठ सल पड़ सिव भक्ति कर सिव तू ना ज बहे सय उठ सिल पर सिल मृति कर सिल तू न जपे सय भक्ति करुणा तमी चक ले बागती भक्ति करो ला चल करले भक्ती भक्ति करू लात चल करले #ડગ #ભજન #dangi #bhajan #mix #dangi #bhajan #lyrics #geet #singer #full
SS Singer More From Bhakti.Lyrics-in-Hindi.com

Leave a Comment