પ્રથમ પેલા સમરીયે રે /Pratham pehla samriye re/Bhajan lyrics/mantra,….

પ્રથમ પેલા સમરીયે રે /Pratham pehla samriye re/Bhajan lyrics/mantra,…. Bhajan, mantra,varta lyrics


bhajan lyrics #પરથમ #પલ #સમરય #ર #Pratham #pehla #samriye #reBhajan #lyricsmantra…
Bhajan, mantra,varta lyrics More From Bhakti.Lyrics-in-Hindi.com

Leave a Comment