గోవిందుడు ఏలా రాడే గోపాలుడు ఏలా రాడే 💐🙏 | శ్రీ కృష్ణుని భజన పాట తెలుగు లిరిక్స్ ‎@harekrishna0607

గోవిందుడు ఏలా రాడే గోపాలుడు ఏలా రాడే 💐🙏 | శ్రీ కృష్ణుని భజన పాట తెలుగు లిరిక్స్ ‎@harekrishna0607 Hare Krishnaగోవిందుడు ఏలా రాడే గోపాలుడు ఏలా రాడే 💐🙏 | శ్రీ కృష్ణుని భజన పాట తెలుగు లిరిక్స్ ‎@harekrishna0607

#harekrishna #balaji #bhajan #song #telugu #lyrics #devotional #bhakti
bhajan lyrics #గవదడ #ఏల #రడ #గపలడ #ఏల #రడ #శర #కషణన #భజన #పట #తలగ #లరకస #harekrishna0607
Hare Krishna More From Bhakti.Lyrics-in-Hindi.com

Leave a Comment