Jaya Janardhana Krishna Radhika Pathe Lyrics in English & Telugu | Sainma Guru

Jaya Janardhana Krishna Radhika Pathe Lyrics in English & Telugu | Sainma Guru Sainma Guru

Listen to the most peaceful devotional song of Lord Krishna Jaya Janardhana Krishna Radhika Pathe on our channel. Devotional songs of sree krishna are available on our channel with lyrics. Jaya Janardhana song of Sree krishna praising & loving. This is one of the most peaceful & happiness devotional song for Sree Krishna. Listen to this song everyday for a peaceful mind and to fill positive vibes around you. Listen to the telugu lyrics of Jaya janardhana Krishna radhika pathe song on our channel sainma guru.

Jaya Janardhana Krishna Radhika Pathe
Jana vimochana Krishna Janma Mochana

Jaya Janardhana Krishna Radhika Pathe
Jana vimochana Krishna Janma Mochana
Garuda Vahana Krishna Gopika Pathe
Nayana Mohana Krishna Neerajekshana

Jaya Janardhana Krishna Radhika Pathe
Jana vimochana Krishna Janma Mochana

Sujana Bandhava Krishna Sundara kruthe
Madana Komala Krishna Madhava Hare
Vasumati Pathe Krishna Vasavanuja
Varagunakara Krishna Vaishnavakruthe
Suruchiranana Krishna Shouryavaridhe
Murahara Vibho Krishna Mukthidayaka
Vimalapalaka Krishna Vallabhipathe
Kamalalochana Krishna kamyadayaka

Jaya Janardhana Krishna Radhika Pathe
Jana Vimochana Krishna Janma Mochana

Vimalagatrane Krishna Bhaktavatsala
Charana Pallavam Krishna Karuna Komalam
KuvalaikshaNa Krishna komalaakruthe
Tavapadambujam Krishna Sharanamashraye
Bhuvana nayaka Krishna pavanakruthe
Gunaganojwala Krishna Nalinalochana
Pranayavaridhe Krishna Gunaganakara
Damasodara Krishna Deenavatsala

Jaya Janardhana Krishna Radhika Pathe
Jana Vimochana Krishna Janma Mochana

Kamasundara Krishna Pahisarvada
Narakanashana Krishna Narasahayaka
Devaki sutha Krishna Karunyambhude
Kamsanashana Krishna Dwaraksthitha
Pavanatmaka Krishna Dehimangalam
Tvatpadambujam Krishna Shyamakomalam
Bhaktavatsala Krishna Kamyadayaka
Palisennanu Krishna Srihari Namo
Jaya Janardhana Krishna Radhika Pathe
Jana vimochana Krishna Janma Mochana

Bhaktadasa Naa Krishna Harasunee sada
Kadu ninthena Krishna Salaheya Vibho
Garuda vahan Krishna Gopika Pathe
Nayana Mohana Krishna Neerajekshana

Jaya Janardhana Krishna Radhika Pathe
Jana vimochana Krishna Janma Mochana
Garuda vahan Krishna Gopika Pathe
Nayana mohana Krishna Neerajekshana

Jaya Janardhana Krishna Radhika Pathe
Jana vimochana Krishna Janma Mochana
Jaya Janardhana Krishna Radhika Pathe
Jana vimochana Krishna Janma Mochana

Subscribe to our channel Sainma Guru for Hindu Devotional songs with lyrics available in hindi, english & telugu.

#jayajanardhana, #krishna, #radhikapathe, #krishnasongs, #devotionalsongs, #jaijanardhana, #lordkrishnasongs, #lordkrishna, #sainmaguru #janmasthami #janma #asthami


bhajan lyrics #Jaya #Janardhana #Krishna #Radhika #Pathe #Lyrics #English #Telugu #Sainma #Guru
Sainma Guru More From Bhakti.Lyrics-in-Hindi.com
https://i.ytimg.com/vi/HQBYtw3hN-k/hqdefault.jpg UC-jkEJ7ES-xkigP9xZSLWyg

Leave a Comment