Poojan Ki Karke Taiyari Sakhi Sang Aayi Janak Ki Lali Ram Bhajan By Vijay Kaushalji Maharaj

  • Post category:Ram ji bhajan lyrics
  • Post comments:0 Comments

Poojan Ki Karke Taiyari
Sakhi Sang Aayi Janak Ki Lali

Poojan Ki Karke Taiiyyari
Sakhi Sang Aayi Janak Ki Lali

Sang Sakhi Sab Subhag Sayani
Beech Siya Sukumari
Sakhi Sang Aayi Janak Ki Lali

Poojan Ki Karke Taiyari
Sakhi Sang Aayi Janak Ki Lali

Kou Sakhi Sir Chavar Dulavat
Are Kou Liye Jaltaari
Sakhi Sang Aayi Janak Ki Lali

Poojan Ki Karke Taiiyyari
Sakhi Sang Aayi Janak Ki Lali

Nirmal Neer Nahaye Sarovar
Girija Ke Mandir Padhari
Sakhi Sang Aayi Janak Ki Lali

Poojan Ki Karke Taiyari
Sakhi Sang Aayi Janak Ki Lali

Related Bhajans & geet Lyrics

Leave a Comment