Tum Mujhe Dhundhoge Jejus Status | #ringtone,#lyrics,#status,#caraoke,#bhajan,#jejus,#video

Tum Mujhe Dhundhoge Jejus Status | #ringtone,#lyrics,#status,#caraoke,#bhajan,#jejus,#video Mera Yeshu Meri Bible TVTum Dhundhoge,
tum dhundho mujhe gopal,
tum dhundoge,
tum dhundho mujhe gopal mai khoi gaiya teri,
tum dhundho mujhe gopal jagjit singh,
tum dhundho mujhe gopal status,
tum dhundho mujhe gopal mein,
tum dhundho mujhe gopal
ringtone,
tum dhundho mujhe gopal bhajan,
tum dhundho mujhe gopal
karaoke,
tum dhundho mujhe gopal lyrics in hindi

#TumDhundhoge,
#tumdhundhomujhegopal,
#tumdhundoge,
#tumdhundhomujhegopalmaikhoigaiyateri,
#tumdhundhomujhegopaljagjitsingh,
#tumdhundhomujhegopalstatus,
#tumdhundhomujhegopalmein,
#tumdhundhomujhegopalringtone,
#tumdhundhomujhegopalbhajan,
#tumdhundhomujhegopalkaraoke,
#tumdhundhomujhegopallyricsinhindi

Tum Mujhe,
tum mujhe yun bhula na paoge,
tum mujhe mil gaye,
tum mujhe dekh kar muskurati raho,
tum mujhe kaise mil gaye
tum mujhe bhula dena
tum mujhe yun bhula na paoge rafi
tum mujhe bhula na paoge

tum mujhe bhula dena mai tujhe bhula dunga

tum mujhe kabool main tujhe kabool
tum mujhe yun bhula na paoge karaoke

#TumMujhe
#tummujheyunbhulanapaoge
#tummujhemilgaye
#tummujhedekhkarmuskuratiraho
#tummujhekaisemilgaye
#tummujhebhuladena
#tummujheyunbhulanapaogerafi
#tummujhebhulanapaoge

#tummujhebhuladenamaitujhebhuladunga

#tummujhekaboolmaintujhekabool
#tummujheyunbhulanapaogekaraoke
bhajan lyrics #Tum #Mujhe #Dhundhoge #Jejus #Status #ringtonelyricsstatuscaraokebhajanjejusvideo
Mera Yeshu Meri Bible TV More From Bhakti.Lyrics-in-Hindi.com

Leave a Comment